top of page

ÚPLNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

SOUTĚŽ S GARNIER OLIA


 

1. Pravidla soutěže

 

  1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Garnier Olia soutěž (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.​

 

  1. Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.


 

Pořadatelem soutěže je

TOHLETO studio s.r.o., IČ: 07551754, sídlem Samešova 1144, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108758/KSBR,

(dále jen „Pořadatel“)

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: jméno, příjmení a doručovací adresa bydliště, a další dobrovolně poskytnuté údaje ze strany Subjektu údajů (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží.


 

2. Termín a místo konání soutěže

 

  1. Soutěž probíhá v termínu od 22. 3. do 31. 3.  2024, konkrétně do 24:00 hod na území České republiky a Slovenska (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži

 

  1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel.


 

3.2 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy Slovenské republiky a České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

 

3.3 Každý jeden soutěžící má právo získat pouze jednu výhru. 

 

4.  Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

 

4.1 Hlavní výhry v této soutěži je 20 balíčků kosmetických produktů v minimální hodnotě 200 Kč/80 €. V soutěži bude vybráno 10 českých a 10 slovenských výherců. Každý výherce má nárok pouze na 1 kosmetický balíček.

 

4.2 Vybraní výherci

Výherci v soutěži se mohou stát ti soutěžící, kteří v době trvání soutěže:

  1. Zveřejní na svém instagramovém nebo tiktokovém účtu řádně označené příspěvky (post, reels, story nebo tiktok video) s testovanou permanentní barvou na vlasy Garnier Oliav rámci spolupráce s All2test (provozovaným agenturou TOHLETO studio s.r.o. ) s hashtagy a označením (@all2test, #all2test, #olia, #garnier_czsk #garnierczsk #garnierolia), které budou vybrány týmem značky Garnier jako nejlepší zveřejněné příspěvky.

 

4.3 V případě, že se ukáže, že vybraný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako výherce vybraný další soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval na soutěžních stránkách, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož příspěvek do soutěže byl vybrán jako další v pořadí. Výběr výherců se uskuteční až do vyčerpání všech výher v soutěži.  

 

4.4 Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané výhry. 

 

4.5 Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

 

4.6 O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli na email: contact@all2test.com kdykoli po dobu trvání soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení.  Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs

 

4.7 Každý soutěžící souhlasí s tím, že společnosti Instagram a Tiktok nemájí vůči němu žádné závazky. Pořadatel potvrzuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována nebo spravována společnostmi Instagram a TikTok a nemá s ními žádný vztah. 

 

5. Předání výher výhercům

 

5.1 Pořadatel výherce kontaktuje prostřednictvím soukromé zprávy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby zaslal na kontaktní emailovou adresu All2test  informaci o své adrese, na kterou mu má být výhra poskytnuta. Každý soutěžící může získat za celou dobu trvání soutěže pouze jednu výhru. Pořadatel se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Pořadatele do tří (3) pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude dále oprávněný získat výhru; výhra takového výherce propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného výběru výherce. Pořadatel neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.  

 

5.2 Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.


 

5.3 Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

 

5.4 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.  


 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy Slovenské repuliky pro slovenské účastníky soutěže s bydlištěm na území Slovenské republiky a právními předpisy České republiky pro účatníky s bydlištěm na území České republiky.

 

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

 

6.4 Soutěž se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky a České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. 

 

6.5 Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány pro účely a po dobu trvání soutěže, resp. pro účely předání či zaslání ceny výhercům.

 

6.6 Všechny podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete na stránkách www.all2test.com v sekci Zásady ochrany soukromí nebo po kliknutí na tento odkaz ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ.


 

6.7 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, bývalí zaměstnanci Pořadatele po dobu třech (3) měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry. 

 

6.8 Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, pokud se soutěžící stane výhercem, jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jeho projevy osobní povahy (video, písmo, hlas, slogan apod.), na internetu, v propagačních materiálech nebo ve sdělovacích prostředcích a na produktech Pořadatele soutěže, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů a neomezeně pro interní účely Pořadatele. 

 

6.9 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na stránkách www.all2test.com. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.


 

6.10 V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.  


 

V Praze, dne: 22. 3. 2024

 

TOHLETO studio s.r.o.

bottom of page