top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 

Pravidla pro zpracování osobních údajů společnosti TOHLETO studio s.r.o.

Tato Pravidla pro zpracování osobních údajů společnosti TOHLETO studio s.r.o. (dále jen „Pravidla“) stanovují postupy společnosti

TOHLETO studio s.r.o., IČ: 07551754, sídlem Samešova 1144, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108758/KSBR

(dále jen „TOHLETO studio“),

kterými se společnost TOHLETO studio, jako správce osobních údajů, řídí při nakládání s osobními údaji fyzických osob, které provedly registraci prostřednictvím webových stránek společnosti TOHLETO studio umístěných na internetové adrese www.all2test.cz a www.all2test.com (dále společně jen „All2test“)

(dále jen „Recenzent“).

Současně tato Pravidla poskytují Recenzentům informace o jejich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů Recenzenta společností TOHLETO studio. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti TOHLETO studio, které jsou zveřejněny na webových stránkách All2test, kde se s nimi každý uživatel těchto webových stránek může seznámit.  

II.

Ochrana osobních údajů Recenzentů, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou, ze kterých tato Pravidla vycházejí.

III.

Recenzent bere na vědomí, že pro účely realizace smluvního vztahů mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem je nezbytné, aby společnost TOHLETO studio zpracovávala následující osobní údaje Recenzenta:

Pohlaví, jméno, příjmení, adresa, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa.

IV.

Společnost TOHLETO studio se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje Recenzenta v souladu s platnými právními předpisy zejména Nařízením a zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému společnosti TOHLETO studio. Společnost TOHLETO studio má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Společnost TOHLETO studio poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšnou realizaci smluvního vztahu s Recenzentem.

V.

(i)         Recenzent bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři na webové stránce All2test je nezbytné pro realizaci smluvního vztahu mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem, tj. zejména za účelem provedení vyzkoušení Produktů a zpracování jejich hodnocení v recenzi Recenzenta. Recenzent dále bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených Recenzentem v recenzi zpracované v rámci plnění smluvního vztahu mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem a předání těchto osobních údajů obchodním partnerům společnosti TOHLETO studio, zejména výrobcům či distributorům Produktů určených k hodnocení v recenzi je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem. Osobní údaje jsou využity tímto způsobem pouze ke zveřejnění recenze a dalšímu nakládání s ní v souladu s těmito VOP. Osobní údaj IP adresa IP adresa bude zpracován za účelem kontroly a prevence porušování VOP a právních předpisů České republiky.

(ii)        Recenzent prohlašuje, že má souhlas osob jejichž osobní údaje jsou případně uvede v recenzi s poskytnutím osobních údajů pro daný účel. Recenzent odpovídá společnosti TOHLETO studio za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

(iii)       Recenzent má právo požádat společnost TOHLETO studio o sdělení, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a společnost TOHLETO studio má povinnost na tuto žádost odpovědět. Recenzent má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém účtu na webovém rozhraní All2test či požádat společnost TOHLETO studio, aby tuto změnu provedla.

(iv)       Recenzent má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm TOHLETO studio zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých TOHLETO studio, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností ze smluvního vztahu či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů, a dále je Recenzent oprávněn vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

(v)        Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu či případná námitka proti zpracování osobních údajů musí být zaslána písemnou formou na adresu sídla společnosti TOHLETO studio nebo emailem na adresu info@all2test.com a společnost TOHLETO studio se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o Recenzentovi, které zpracovává, vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Recenzent má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud společnost TOHLETO studio své výše uvedené povinnosti nesplní.

VI.

Recenzent bere na vědomí, že společnost TOHLETO studio je oprávněna pro zpracování osobních údajů Recenzentů využívat online služeb např. společnosti Google LLC. Recenzent dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro účely realizace smluvního vztahu, zejména pro účely  distribuce a dopravy Produktů, které společnost TOHLETO studio bude zasílat Recenzentům v souvislosti s plněním smluvního vztahu mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem, a dále za účelem sjednaného nakládání s recenzemi Recenzentů, je společnost TOHLETO studio oprávněna předat osobní údaje Recenzentů v nezbytném rozsahu společnosti Phabeco s.r.o., IČ: 054 49 103, Brněnská 58, Kožichovice, PSČ: 674 01, popř. dalším obchodním partnerům zajišťujícím výše uvedené služby.

 

V případě předání osobních údajů Recenzentů třetí osobě společnost TOHLETO studio zabezpečuje ochranu osobních údajů Recenzentů těmito třetími osobami přinejmenším ve stejném rozsahu, jakou těmto osobním údajům poskytuje sama společnost TOHLETO studio. 

VII.

Společnost TOHLETO studio je oprávněna zpracovávat osobní údajů Recenzentů po dobu existence smluvního vztahu mezi Recenzentem a společností TOHLETO studio. Po zániku smluvního vztahu mezi Recenzentem je společnost TOHLETO studio oprávněna zpracovávat pouze takové osobní údaje, které Recenzent uvedl v recenzích zpracovaných Recenzentem, a to po dobu, po kterou budou tyto recenze zveřejněny způsobem sjednaným mezi Recenzentem a společností TOHLETO studio. Déle je společnost TOHLETO studio osobní údaje Recenzentů, pokud tuto povinnost společnosti TOHLETO studio stanoví některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, účetnictví či archivnictví.

 

V Třebíči dne 9.2.2021

 

TOHLETO studio s.r.o.

bottom of page