top of page

VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné právní vztahy vznikající mezi společností TOHLETO studio s.r.o., IČ: 07551754, sídlem Samešova 1144, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 108758/KSBR (dále jen „TOHLETO studio“)

a fyzickou osobou, která provedla registraci prostřednictvím webových stránek společnosti TOHLETO studio umístěných na internetové adrese www.all2test.cz nebo www.all2test.com. (dále jen „Recenzent“) 

 

v souvislosti s dále specifikovaným užíváním webové aplikace umístěné na internetové adrese www.all2test.cz a www.all2test.com.

(dále společně jen „All2test“)

II.

Registrací Recenzenta na webové stránce All2test vzniká mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem smluvní závazkový vztah. Nedílnou součástí tohoto smluvního závazkového vztahu jsou tyto VOP, které se smluvní strany, tj. společnost TOHLETO studio a Recenzent zavazují dodržovat. Předmětem dotčeného právního vztahu je závazek společnosti TOHLETO studio poskytnout za dále specifikovaných podmínek Recenzentovi vybrané produkty určené k vyzkoušení a závazek Recenzenta vyzkoušet tyto produkty a výsledek tohoto vyzkoušení zhodnotit dále specifikovaným způsobem v recenzi. Produkty určenými k vyzkoušení se rozumí jakékoliv zboží vyrobené jeho výrobcem zpravidla za účelem prodeje zákazníkům (dále jen „Produkty“).

 

III.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce a jsou dostupné na webové stránce All2test, kde se s nimi může každý návštěvník této webové stránky seznámit. V případě rozdílu mezi českou a anglickou verzí těchto VOP má přednost česká verze VOP. Odesláním registračního formuláře jehož součástí je vyplněný dotazník každý Recenzent vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a současně potvrzuje, že se seznámil s Pravidly pro zpracování osobních údajů společnosti TOHLETO studio. Smluvní vztah mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem vzniká potvrzením registrace Recenzenta zaslaným ze strany společnosti TOHLETO studio na emailovou adresu Recenzenta a řídí se údaji uvedenými v registračním formuláři, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména z. č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Recenzent bere na vědomí, že společnost TOHLETO studio není povinna potvrdit registraci a je zcela na vůli společnosti TOHLETO studio, kterým osobám potvrdí registraci a naváže tak s nimi smluvní vztah.  

 

IV.

IV.1     Recenzent tímto bere na vědomí, že společnost TOHLETO studio není výrobcem Produktů určených k vyzkoušení a hodnocení v recenzi. Vyzkoušení a hodnocení těchto Produktů společnost TOHLETO studio zajišťuje na základě zvláštního smluvního ujednání pro své obchodní partnery. Z uvedeného důvodu společnost TOHLETO studio nenese jakoukoliv odpovědnost za důsledky vyzkoušení těchto Produktů u Recenzenta, nebo u osob, kterým Recenzent vyzkoušení těchto Produktů umožnil. Každý Recenzent provádí vyzkoušení Produktů dobrovolně, při znalosti svého zdravotního stavu včetně případných alergií, a to výhradně na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.

IV.2     Recenzent souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu se společností TOHLETO studio. Náklady vzniklé Recenzentovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu a následně v souvislosti s jeho realizací (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Recenzent. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení podle podmínek operátora Recenzent). Společnost TOHLETO studio si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku.

V.

Vyzkoušení produktů a jejich hodnocení v recenzi

V.1      Společnost TOHLETO studio prezentuje na webových stránkách All2test a na svých sociálních sítích Produkty určené k vyzkoušení Recenzenty a k jejich následnému hodnocení v recenzích zpracovaných Recenzenty. Prezentace Produktů obsahuje jejich základní charakteristiku a může obsahovat specifické podmínky jejich vyzkoušení. Společnost TOHLETO studio je oprávněna v prezentaci jednotlivých Produktů uvést specifické vlastnosti Recenzentů, které pro účely optimálního vyzkoušení a hodnocení jednotlivých Produktů vyhledává, jako např. pohlaví, věk, typ vlasů apod. Společnost TOHLETO studio se zavazuje umožnit registrovaným Recenzentům prostřednictvím webových stránek All2test přihlášení k provedení vyzkoušení a hodnocení konkrétních Produktů v recenzích. Přihlášením se k provedení vyzkoušení a hodnocení konkrétního Produktu se Recenzent zavazuje dodržet podmínky jeho vyzkoušení včetně provedení hodnocení v Recenzi.

V.2      Společnost TOHLETO studio je oprávněna vybrat z Recenzentů přihlášených k vyzkoušení konkrétních kosmetických produktů libovolný počet Recenzentů, kterým zašle na adresu uvedenou v registračním formuláři na své náklady kosmetické produkty k vyzkoušení a hodnocení v recenzi. Současně společnost TOHLETO studio zašle na email vybraného Recenzenta vyrozumění o jeho výběru a bližší informace k vyzkoušení Produktu a jeho hodnocení v recenzi. Výběr Recenzentů provádí společnost TOHLETO studio nediskriminačním způsobem na základě předem v prezentaci Produktů stanovených podmínek, a to za účelem optimálního složení Recenzentů pro objektivní vyzkoušení Produktů a jejich hodnocení v recenzích, a dále současně s přihlédnutím k množství Produktů, kterými společnost TOHLETO studio pro účely vyzkoušení Recenzenty disponuje.

V.3      Recenzent tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost TOHLETO studio je oprávněna kontaktovat Recenzenta s nabídkou vyzkoušení konkrétního Produktu přímo prostřednictvím emailové adresy uvedené Recenzentem při registraci na webové stránce All2test. Přijetím této nabídky v odpovědi na zaslaný email se Recenzent zavazuje dodržet podmínky vyzkoušení a hodnocení dotčeného Produktu.

 

V.4      Recenzent se zavazuje provést ve lhůtě uvedené v prezentaci Produktu jeho vyzkoušení a výsledek tohoto vyzkoušení zhodnotit v recenzi. Tuto recenzi Recenzent ve stejné lhůtě zveřejní způsobem určeným společností TOHLETO studio(zpravidla na webu All2test či na webu určeném obchodním partnerem společnosti TOHLETO studio).

V.5      Každá recenze musí obsahovat alespoň 160 znaků včetně mezer. V recenzi Recenzent provede objektivní hodnocení vlastností daného Produktu, jeho účinky, uvede klady a zápory daného Produktu a případné uvede doporučení pro jeho uživatele. Recenzent je povinen zdržet se zejména zveřejnění recenze s obsahem, který:

(i)        naplňuje skutkovou podstatu některého trestného činu ve smyslu z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(ii)        poškozuje dobré jméno společnosti TOHLETO studio;

  1. uvádí zjevně nepravdivé informace o produktu nebo jeho výrobci;

  2. porušuje tyto VOP;

  3. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob či do jejich obchodního tajemství;

  4. neoprávněně zasahuje do osobnostních práv fyzických osob či do dobré pověsti právnických osob;

  5. porušuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Údaje, které Recenzent v recenzi uvede, nesmí být v rozporu s právním řádem ČR, nesmí porušovat etické a morální principy, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí narušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti TOHLETO studio.

 

V.6      Po uplynutí lhůty určené k provedení vyzkoušení a hodnocení daného Produktu zašle společnost TOHLETO studio Recenzentovi na emailovou adresu uvedenou při registraci dotazník, ve kterém Recenzent potvrdí, že Produkt vyzkoušel a provedl jeho hodnocení v recenzi, a dále vloží odkaz na umístění, kde se daná recenze nachází.

 

V.7      Recenzent není oprávněn vytvářet na webové stránce All2test falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu, provádět registraci pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama, používat nebo se pokoušet používat registraci jiného Recenzenta, obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Recenzenta nebo třetí osobu, uveřejňovat na webu All2test či webu obchodního partnera společnosti TOHLETO studio nebo jejich prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním Recenzentům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing).

 

 

V.8      V případě, že Recenzent, ačkoliv Produkt určený k vyzkoušení prokazatelně obdržel, neprovede jeho hodnocení v recenzi, tuto recenzi nezveřejní ve stanové lhůtě způsobem určeným společností TOHLETO studio, nebo neodpoví ve lhůtě 7 dnů na zaslaný dotazník či neuvede v dotazníku podstatné údaje, zejména odkaz na recenzi daného Produktu či jinak poruší své povinnosti stanovené zejména těmito VOP, je společnost TOHLETO studio oprávněna jednostranně zrušit smluvní závazkový vztah s dotyčným Recenzentem výpovědí zaslanou na email Recenzenta uvedený při registraci a registraci daného Recenzenta zrušit a znemožnit mu přístup k přihlášení pro účely vyzkoušení a hodnocení Produktů v recenzích. Současně je společnost TOHLETO studio oprávněna zajistit výmaz dané recenze z umístění, na kterém byla zveřejněna. Výpověď nabývá účinku jejím doručením Recenzentovi. Stejné právo náleží společnosti TOHLETO studio v případě, že Recenzent v souvislosti s vyzkoušením Produktů a jejich hodnocením v recenzi poruší obecně závazné právní předpisy. Společnost TOHLETO studio je rovněž oprávněna stejným způsobem ukončit smluvní vztah s Recenzentem i z jiného důvodu hodného zvláštního zřetele.

V.9      Recenzent je oprávněn ukončit smluvní závazkový vztah se společností TOHLETO studio jednostrannou výpovědí zaslanou na kontaktní email společnosti TOHLETO studio info@all2test.com z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď nabývá účinnost doručením společnosti TOHLETO studio. Recenzent v postavení spotřebitele, tj. osoby která nevstupuje do smluvního vztahu se společností TOHLETO studio v souvislosti se svým předmětem podnikání, má rovněž právo ukončit smluvní vztah se společností TOHLETO studio odstoupením ve lhůtě 14 dnů ode dne vzniku smluvního vztahu.

V.10    Vzájemná práva a povinnost vzniklá před účinností výpovědi smluvního závazkového vztahu jednou ze stran nejsou výpovědí dotčena, zejména právo společnosti TOHLETO studio nadále užívat již zveřejněné recenze Recenzenta v souladu s těmito VOP.

V.11    Společnost TOHLETO studio není v souladu s § 6 z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinna dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací prostřednictvím webu All2test a není také povinna aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace, zejména recenzí. Recenzent souhlasí, že společnost TOHLETO studio není odpovědná za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Recenzentů) ani za škody způsobené tím, že je Recenzent používá nebo se na ně spoléhá. Recenzent souhlasí, že společnost TOHLETO studio není odpovědná za jakoukoli újmu, která Recenzentovi případně vznikne v důsledku jednání jiných Recenzentů.  

V.12    Společnost TOHLETO studio neodpovídá za případnou dočasnou nedostupnost webu All2test. Stejně tak společnost TOHLETO studio neručí za bezchybnost systému prostřednictvím, kterého je aplikace na webu All2test provozována. Chyby či poškození tedy nezakládají nárok Recenzentů na náhradu škody či na jiný právní nárok na společnosti TOHLETO studio.

V.13    Recenzent je oprávněn se za účelem vyřizování případných stížností obrátit na  prostřednictvím elektronické adresy info@all2test.com. Informaci o vyřízení stížnosti Recenzenta zašle společnost TOHLETO studio na elektronickou adresu Recenzenta. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi společností TOHLETO studio a Recenzentem, který je spotřebitelem, v souvislosti se smluvním vztahem je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz).

VI.

Licence a podlicence

VI.1     Recenzent souhlasí s tím, že společnost TOHLETO studio je oprávněna s Recenzentem zpracovanou recenzí a obrazovým materiálem či jakoukoliv jinou součástí recenze nakládat dle svého uvážení bez jakéhokoliv omezení, tj. zejména ji zpracovávat, upravovat, překládat, publikovat, rozmnožovat a rozšiřovat včetně poskytování třetím stranám. Tento souhlas platí i pro případ, že recenze obsahuje podobu či jakýkoliv projev osobní povahy Recenzenta. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Recenzent zveřejněním recenze či obrazového materiálu dává společnosti TOHLETO studio právo použít jméno Recenzenta ve spojení s touto recenzí či obrazovým materiálem. Recenzent tímto bezplatně dává společnosti TOHLETO studio v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 121/200 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, časově, množstevně i územně neomezenou výhradní licenci recenzi užít ke všem způsobům užití včetně práva poskytnout třetím osobám podlicenci k užití recenze ve stejném rozsahu, jako náleží samotné společnosti TOHLETO studio.

VI.2     Recenzent je plně odpovědný za jakýkoliv typ obsahu, který učiní obsahem recenze a ručí za to, že k obsahu recenze vlastní všechna oprávnění a práva, že vložený obsah neporušuje tyto VOP a že nezpůsobí újmu třetím osobám či společnostem. V případě, že se tak stane, může společnost TOHLETO studio požadovat po Recenzentovi odškodění plynoucí ze všech nároků vůči ní vzniklým vložením daného obsahu.

 

VII.

Ochrana osobních údajů

Nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Recenzentem a společností TOHLETO studio jsou rovněž Pravidla pro zpracování osobních údajů společnosti TOHLETO studio, která jsou zveřejněna na webových stránkách All2test, kde se s nimi každý uživatel těchto webových stránek může seznámit.  

VIII.

Závěrečná ustanovení

VIII.1         Vzájemná komunikace mezi stranami, na které se vztahují tyto VOP, bude probíhat elektronickou formou. Kontaktní emailová adresa společnosti TOHLETO studio je tester@all2test.com

VIII.2         Společnost TOHLETO studio je oprávněna změnit tyto VOP. O změně VOP je společnost TOHLETO studio povinna Uživatele informovat na webu All2test a případně prostřednictvím emailové zprávy zaslané recenzentům, a to takovou formou, aby o tom byl každý Recenzent vyrozuměn.

VIII.3         Recenzenti jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv změnu těchto Obchodních podmínek, a to tak, že neprodleně zašlou na kontaktní email společnosti TOHLETO studio svůj nesouhlas spolu s žádostí o zrušení registrace. Práva společnosti TOHLETO studio k užívání recenzí zveřejněných před tímto zrušením registrace zůstávají nedotčena.

VIII.4         Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním.

 

V Třebíči dne 9. 2. 2021

TOHLETO studio s.r.o.

bottom of page